Projekt obejmuje renowację, konserwację i udostępnienie wnętrza zabytkowego kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonanie ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Prace uwzględniają zagospodarowanie terenu oraz stworzenie systemu informacyjnego dotyczącego całego terenu Ostrowa Tumskiego. Odwzorowany został również historyczny przebieg wałów grodu poznańskiego. W ramach projektu powstała ekspozycja reliktów, tradycyjna i multimedialna, Palatium i kaplicy Dobrawy wewnątrz i na zewnątrz kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją zabytków archeologicznych i programem edukacyjnym w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci. Inwestycja obejmuje także kompleksową konserwację i renowację wnętrza oraz zabytków ruchomych pochodzących z wnętrza kościoła Panny Marii in Summo, jak również zabezpieczenie kościoła przed kradzieżą i zniszczeniem.

Celem projektu jest poprawa dostępności do dóbr kultury oraz ochrona, zachowanie i właściwe wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego znajdującego się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Wartością dodaną projektu jest poprawa atrakcyjności Poznania oraz zwiększenie ruchu turystycznego.

W projekcie udział biorą i współpracują nad różnymi elementami ekspozycji ważne i cenione instytucje naukowe, artystyczne i  edukacyjne Miasta Poznania:
1. Politechnika Poznańska - Wydział Architektury, 
*pod kierunkiem dr inż. arch. Borysa Siewczyńskiego powstaje model cyfrowy wyspy tumskiej odtwarzany w dwóch okresach chronologicznych XI i XVI/XVII w. 
*pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Słuchockiej i dr Klaudii Grygorowicz-Kosakowskiej powstały rysunkowe wizualizacje różnych ważnych obiektów i przestrzeni historycznej dawnego Ostrowa Tumskiego.
2.Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu im. ks. Piotra Wawrzyniaka, pod kierunkiem prof. Sebastiana Giedziuna przygotowuje wydruki cyfrowe czaszek do rekonstrukcji wyglądu pierwszych poznaniaków.
3. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Jarosława Boguckiego, pracuje nad wykonaniem 4 nowoczesnych hologramów prezentujących wygląd osób mieszających 1000 lat temu w grodzie poznańskim.

Część projektu, która została zrealizowana w rezerwacie:
 
1. Program edukacyjny - zakupiono i zainstalowano sprzęt do projekcji wielkoformatowej videomappingu. Jest on obecnie stale wyświetlany.
 2. Zagospodarowano plener rezerwatu i stworzono przestrzeń rodzinną z ławeczkami i makietą odwzorowującą przebieg wczesnośredniowiecznych fortyfikacji na Ostrowie Tumskim z systemem nocnych iluminacji, a także archeologiczną piaskownicę, z której będą mogły korzystać dzieci. Wstęp na tę część rezerwatu jest bezpłatny. 
3.  W ramach programu w punkcie "Odwzorowanie  historycznego przebiegu wałów grodu poznańskiego" przewidziano dwa elementy: znaki identyfikujące przebieg wałów w ulicach Ostrowa Tumskiego (pojawią się pod koniec roku 2020) oraz istniejącą już instalację artystyczną na ul. Posadzego z nocnymi iluminacjami (autor dr Łukasz Gruszczyński, współpraca: architekt: Szymon Knast; przygotowanie paneli z drewna archeologicznego: Tomasz Pokorski, wykonanie: firma PT Inwest).
4. W ramach programu edukacyjnego w rezerwacie przewidziano: hologramy wykonane techniką  światła białego (zrealizowane). Powstają dwa nowe filmy w rezerwacie - wersja dla dzieci i dla dorosłych - oraz nowe prezentacje multimedialne w infokioskach dolnych rezerwatu, także dla dzieci i dorosłych.  Dostepne będą nowe ścieżki audioprzewodników dla dzieci i dorosłych. Wszystkie założone produkcje są w czterech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej (tłumaczenia w trakcie).
 
Współpraca przy hologramach:
 
Badania archeologiczne i rekonstrukcja wyglądu osób pochowanych na cmentarzysku śródeckim Wykonanie artystycznych modeli i hologramów
 Archeolodzy: Paweł Pawlak i Ewa Pawlak -  prowadzili przez wiele lat badania wykopaliskowe cmentarzyska wczesnośredniowiecznego na Śródce, skąd pochodzą szczątki kostne należące do prezentowanych postaci (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera).

Dr hab. Jarosław Bogucki i dr Szymon Zwoliński - wykonali plastyczne modele popiersi rekonstruowanych osób, a na ich podstawie, metodą holografii światła białego, zrealizowali wszystkie prezentowane hologramy.

(Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, V Pracownia Rzeźby i Otoczenia - Obrazowanie Przestrzenne).

Dr Dorota Lorkiewicz-Muszyńska - wykonała antropologiczne rekonstrukcje wyglądu twarzy osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku na Śródce (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej). Sebastian Giedziun wraz z uczniami Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu - wykonali wydruki 3D czaszek, na bazie których rekonstruowano wygląd mieszkańców grodu.
Dr inż. Michał Rychlik - wykonał cyfrowe modele czaszek niezbędne do stworzenia hologramów (Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu, Katedra Inżynierii Wirtualnej.) Dr hab. Marcin Danielewski wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aurea Tempora - wypożyczyli stroje i wyposażenie związane z charakteryzacją postaci (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii).
Archeolodzy - pracownicy Rezerwatu Archeologicznego w Poznaniu - przygotowali koncepcję merytoryczną poszczególnych prezentacji. Teatr Muzyczny w Poznaniu wypożyczył ze swoich zasobów peruki do charakteryzacji  postaci.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.


Całkowita wartość projektu: 9 850 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 217 549,48 PLN